ឧបករណ៍វាស់លំហូរអ៊ុលត្រាសោន

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    JEF-200 Ultrasonic Flowmeter សម្រាប់ទឹក និងរាវ

    គោលការណ៍ម៉ែត្រលំហូរ Ultrasonic ដំណើរការ។ឧបករណ៍វាស់លំហូរដំណើរការដោយការបញ្ជូនឆ្លាស់គ្នា និងទទួលការបំប្លែងប្រេកង់នៃថាមពលសំឡេងរវាងឧបករណ៍ប្តូរទាំងពីរ និងវាស់ពេលវេលាឆ្លងកាត់ដែលវាត្រូវការសម្រាប់សំឡេងដើម្បីធ្វើដំណើររវាងឧបករណ៍ប្តូរទាំងពីរ។ភាពខុសគ្នានៃពេលវេលាឆ្លងកាត់ដែលបានវាស់វែងគឺដោយផ្ទាល់ និងពិតប្រាកដទាក់ទងទៅនឹងល្បឿននៃអង្គធាតុរាវនៅក្នុងបំពង់។