ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់លំហូរអេឡិចត្រុង

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    ឧបករណ៍វាស់លំហូរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច JEF-300

    ឧបករណ៍វាស់លំហូរអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចស៊េរី JEF-300 មានឧបករណ៏ និងឧបករណ៍បំលែង។វាត្រូវបានផ្អែកលើច្បាប់របស់ Faraday នៃអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់បរិមាណលំហូរនៃអង្គធាតុរាវដែលមានចរន្តអគ្គិសនីលើសពី 5μs/cm។វា​ជា​ឧបករណ៍​វាស់​ចរន្ត​សម្រាប់​វាស់​បរិមាណ​លំហូរ​នៃ​ឧបករណ៍​ផ្ទុក​ចរន្ត។