វ៉ាល់បាល់

  • JBV-100 Ball Valve for Pressure Pipe

    JBV-100 Ball Valve សម្រាប់បំពង់សម្ពាធ

    សន្ទះបាល់ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវភាពរឹងមាំ និងសុចរិតភាពខ្ពស់ដោយប្រើប្រព័ន្ធក្រពេញពហុរង្វង់ថាមវន្តដូចគ្នាទៅនឹងសន្ទះម្ជុល ដែលនៅពេលរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយប្រឆាំងនឹងការផ្លុំចេញ ធានានូវភាពធន់នឹងដំណើរការប្រតិបត្តិការ និងសម្ពាធទាំងអស់។