សន្ទះម្ជុល

  • JNV-100 Stainless Steel Male Needle Valve

    វ៉ាល់ម្ជុលបុរសដែកអ៊ីណុក JNV-100

    សន្ទះម្ជុលផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងលំហូរដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់កម្មវិធីជាច្រើន ដោយប្រើការរចនាដើម លំនាំលំហូរ សម្ភារៈ និងការតភ្ជាប់ចុងនៅក្នុងការរចនាដូចជា អាំងតេក្រាល - មួក និងសហជីព - មួក។Metering valves ផ្តល់នូវសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការកែតម្រូវដ៏ល្អដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរប្រព័ន្ធយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានសម្ពាធទាប ឬខ្ពស់ និងទាប មធ្យម ឬខ្ពស់។