ឧបករណ៍បញ្ជូនសីតុណ្ហភាពបង្រួម

  • JET-600 Compact Temperature Transmitter

    ឧបករណ៍បញ្ជូនសីតុណ្ហភាពបង្រួម JET-600

    ឧបករណ៍បញ្ជូន/ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពបង្រួម JET-600 ត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហ៍កម្មធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបាន រឹងមាំ និងត្រឹមត្រូវ។

    ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាសីតុណ្ហភាពបង្រួមត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍បញ្ជូនដែលមានស្រាប់។អាចប្រើបានជាមួយនឹងជម្រើសដ៏ធំទូលាយនៃដំណើរការ និងការតភ្ជាប់អគ្គិសនី។