ម៉ូឌុលបញ្ជូនសម្ពាធ

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    ម៉ូឌុលបញ្ជូនសម្ពាធក្បាលម៉ោន

    Pressure Transmitter គឺជាឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយ Pressure Transducer។ទិន្នផលរបស់ឧបករណ៍បញ្ជូនសម្ពាធគឺជាវ៉ុលអេឡិចត្រិចអាណាឡូកឬសញ្ញាបច្ចុប្បន្នដែលតំណាងឱ្យ 0 ទៅ 100% នៃជួរសម្ពាធដែលដឹងដោយឧបករណ៍ប្តូរ។

    ការវាស់សម្ពាធអាចវាស់សម្ពាធដាច់ខាត រង្វាស់ ឬសម្ពាធឌីផេរ៉ង់ស្យែល។