ឧបករណ៍វាស់លំហូរទួរប៊ីន

  • JEF-500 Series Turbine Folwmeter

    JEF-500 Series Turbine Folwmeter

    JEF-500 Series Turbine Flowmeters មាននៅក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយនៃសម្ភារៈស្តង់ដារ និងពិសេស។ជួរដ៏ធំទូលាយនៃជម្រើសសំណង់អនុញ្ញាតឱ្យមានជម្រើសនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ល្អប្រសើរនៃជួរដ៏មានប្រយោជន៍ ធន់នឹងច្រេះ និងអាយុកាលប្រតិបត្តិការសម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់មួយ។ការរចនា rotor ម៉ាស់ទាបអនុញ្ញាតឱ្យមានការឆ្លើយតបថាមវន្តយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍វាស់លំហូរទួរប៊ីនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីលំហូរ pulsating ។