ទែម៉ូម៉ែត្រធន់ទ្រាំ (RTD)

  • JET-200 Resistance Thermometer (RTD)

    ទែម៉ូម៉ែត្រធន់ទ្រាំ JET-200 (RTD)

    Resistance temperature detectors (RTDs) ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Resistance thermometers ដឹងពីសីតុណ្ហភាពដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងកម្រិតដ៏អស្ចារ្យនៃភាពអាចធ្វើម្តងទៀតបាន និងអាចផ្លាស់ប្តូរបាននៃធាតុ។ដោយជ្រើសរើសធាតុត្រឹមត្រូវ និងស្រទាប់ការពារ RTDs អាចដំណើរការក្នុងជួរសីតុណ្ហភាព (-200 ដល់ 600) °C [-328 ដល់ 1112] °F ។