ពិនិត្យវ៉ាល់

  • JCV-100 High Pressure/Temperature Check Valve

    JCV-100 សន្ទះត្រួតពិនិត្យសម្ពាធ/សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

    រាល់សន្ទះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានសាកល្បងដោយរោងចក្រសម្រាប់ការប្រេះ និងដំណើរការឡើងវិញជាមួយនឹងឧបករណ៍រាវរកលេចធ្លាយ។រាល់សន្ទះត្រួតពិនិត្យត្រូវបានបង្វិលប្រាំមួយដងមុនពេលធ្វើតេស្ត។រាល់សន្ទះបិទបើកត្រូវបានធ្វើតេស្តដើម្បីធានាថាវាបិទក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទីនៅសម្ពាធដែលសមស្រប។